https://www.youtube.com/watch?v=__O1eATrXI0&list=PLcKa-34z76PsSEdo5Z95cphFx1isagCCO&index=1
Our Services

We help you grow

We ensures you receive a quality service at the highest standards. You can put your accounting affairs in our hands with confidence and with the knowledge that your accounts will be taken care of in an efficient and professional way.

Accounting is the language of business, together we help you grow

บัญชีสามารถเป็นเรื่องยาก ให้เราได้จัดการและบริการคุณ เราบริการทั้งการรับทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี ระบบภาษี ระบบเงินเดือน และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรามีทีมงานสนับสนุนทั้งที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย แม้แต่การจัดการเรื่อง วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน รับรองเอกสาร และการแปล หากคุณกำลังมองหาทางออกสำหรับธุรกิจและการทำบัญชี บ้านบัญชี จะทำให้ท่านบริหารธุรกิจของท่านได้อย่างสบายใจ

บริการของเรา

บริการด้านบัญชี

100%

บริการด้านตรวจสอบบัญชี

100%

บริการด้านจดทะเบียน / ขอใบอนุญาต

100%

วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน

80%

บริการงานรับรองเอกสาร และการแปล

80%

บริการงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

80%

ติดต่อหน่วยงานราชการ

100%

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

80%

บริการด้านบัญชี

 • วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดเตรียมแบบภาษี เพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้ครึ่งปี และประจำปีที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ยื่นแบบตามที่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารเพื่อจัดทำบัญชี
 • วางแผนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทั้งนิติบุคคลและ บุคคลธรรมดา

บริการด้านตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
 • บริการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี (Interim) ณ สถานประกอบการ
 • จัดทำงบการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง

บริการด้านจดทะเบียน / ขอใบอนุญาต

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น กิจการท่องเทียว นวด สปา

วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน

 • การขอ และ ต่อวีซ่าประเภทต่างๆ (VISA)
 • การขอ และ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
 • การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุกๆ 90 วัน
 • ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-Entry)
 • ให้คำปรึกษาการเปลี่ยนประเภทวีซ่า, วีซ่าหมดอายุ

บริการงานรับรองเอกสาร และการแปล

 • ขอหนังสือรับรอง สำเนาและรับรองเอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์
 • รับบริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ / อังกฤษเป็นไทย
 • รับรองคำแปลเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยกระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • เป็นตัวแทนในการชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 • ให้คำปรึกษา ออกแบบและสาธิตการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ก่อนการตัดสินใจซื้อโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • ออกแบบเอกสารของทางธุรกิจเช่นใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, รายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
 • ให้บริการ ติดตั้งโปรแกรมบัญชี ทั้งระบบ Single และระบบ Lan
 • จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม (Training)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำหลังการติดตั้ง
 • ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Express, Easy-ACC, โปรแกรมโรงแรม / ห้องพัก / อพาร์ตเมนท์ /ร้านอาหาร / ร้านทอง