https://www.youtube.com/watch?v=ipUuoMCEbDQ
Accounting House

We help you grow

Together we grow

เรามีความุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพของงานให้สมกับที่ลูกค้าวางใจเรา

EST 1997

20+ years of experience

บริษัท บ้านบัญชี จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลปี 2540 ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียน และอื่น ๆ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญงานในแต่ละธุรกิจด้วยคุณภาพงานที่เป็นมาตรฐานสากล

Up-to-date

Accounting services & software

รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เช่นการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการทำบัญชีและเงินเดือน การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้โดยไร้พรมแดน

Our service
wide range of customers

in the area of Pattaya, Bangkok & Rayong

ด้วยความหลากหลายธุรกิจของลูกค้าที่เรามีอยู่ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม การผลิต ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย เราสามารถวางแผนระบบบัญชีภาษีอากร จัดการปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าของเราได้อย่างมีระบบ คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ท่านบริหารธุรกิจของท่านได้อย่างสบายใจ